FacultyGovernance and StructureRegister of Persons
Prof. Dr. rer. nat. Stefan Weyer

Prof. Dr. rer. nat. Stefan Weyer

Prof. Dr. rer. nat. Stefan Weyer
Vertr. d. Professorinnen/Professoren
Address
Callinstraße 1
30167 Hannover
Building
Room
222
Address
Callinstraße 1
30167 Hannover
Building
Room
222
Roles
  • Vertr. d. Professorinnen/Professoren - Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät
  • Professorinnen/Professoren - Inst. f. Mineralogie
  • Stellv. Geschäftsführung - Inst. f. Mineralogie